Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันเปียกในสุนัขและแมว (11 มี.ค. 2563)  
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวร... (06 มี.ค. 2563)  
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙(เพิ่มเ... (04 มี.ค. 2563)  
การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงอากาศหน้าแล้ง (05 ก.พ. 2563)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ หรือปัญหาภัยแล้ง (05 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมาบอำ... (29 ม.ค. 2563)
ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติ... (20 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (20 ม.ค. 2563)
การรับเบี้ยผู้สูงอายุและความพิการ (20 ม.ค. 2563)
ให้ยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.... (20 ม.ค. 2563)
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษ... (15 ม.ค. 2563)
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เหตุจำเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดา... (15 ม.ค. 2563)
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของ... (15 ม.ค. 2563)
ให้ยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.... (06 ม.ค. 2563)
การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (06 ม.ค. 2563)
กำหนดค่ใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ พ.ศ.2562 (06 ม.ค. 2563)
กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ... (06 ม.ค. 2563)
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในกำ... (06 ม.ค. 2563)
ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (23 ธ.ค. 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อ... (22 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การรับหน้ากากอนามัยเพื่อป... (02 เม.ย. 2563)  

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเ... (02 เม.ย. 2563)  

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความ... (20 มี.ค. 2563)  

จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์รั... (20 มี.ค. 2563)

จิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่... (03 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด... (03 มี.ค. 2563)

ท่านสามารถส่ง ข้อร้องเรีย... (24 ก.พ. 2563)

แบบประเมินความพึงพอใจของป... (24 ก.พ. 2563)

รับพระราชทานพระบรมฉายาลัก... (23 ม.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (23 ม.ค. 2563)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป... (20 ม.ค. 2563)

จัดโครงการ"รณรงค์และลดอุบ... (07 ม.ค. 2563)

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ... (21 พ.ย. 2562)

กิจกรรมนันทนาการชมรมผู้สู... (20 พ.ย. 2562)

กิจกรรม วิ่ง ชม ชิม วิถีช... (22 ก.ย. 2562)

กิจกรรมนันทนาการให้ความรู... (14 ก.ย. 2562)

โครงการ “จิตอาสาพัฒนาถนนท... (13 ก.ย. 2562)

โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณ... (12 ก.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรม พัฒนาจิตสำ... (09 ก.ย. 2562)

โครงการต้านภัยมะเร็งเต้าน... (06 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกษมสุข ๘ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมต... (03 มี.ค. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๐๐๐๒ ซ.อยทุ่... (26 ก.พ. 2563)  
ราคากลางโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม ภายนอกอาคารสำนักงานเทสบาลตำบล... (04 ก.ย. 2562)  
ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัวต์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล... (06 ส.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้า... (20 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย... (15 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี ห... (15 ม.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้น คสล. อาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราค... (28 ธ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับพื้นที่รอบบริเวณโรงฆ่าสัวต์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธี... (29 พ.ย. 2561)
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (22 ส.ค. 2561)
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้งบริเ... (09 ส.ค. 2561)
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (16 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวีและท่อระบายนำ คอร. หมู่ที่1... (28 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานเสริมผิวจราจร คสล. และปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล.แบบเห... (19 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.0003 ซ.ว... (20 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บริเวณซอยพัฒนาคม1/8 ด้วยวิธีประกวดราคา... (23 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ตรอกยายหวิน ซ.พัฒนาคม1/10 ม.1 กว้าง 8 เมตร หน... (14 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีประก... (20 ต.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... (10 ต.ค. 2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีประก... (28 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับโอนพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลมาบอำมฤตรับโอนพนักงานเทศบาล (13 ธ.ค. 2561)  
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเ... (16 ก.ค. 2555)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนาย... (14 พ.ค. 2555)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน... (20 ม.ค. 2555)
ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลมา... (16 ธ.ค. 2554)
ที่ ชพ ๕๒๙๐๑/ว ๑๑๑๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหา... (21 ต.ค. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th

Powered By mapammarit.go.th