Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 :: www.mapammarit.go.th ::  
 
นายวีระชัย เตือนวีระเดช
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต
090-109-6562
 
นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
(082-995-3961)
ตารางงานผู้บริหาร
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
รายงานการประชุมผู้บริหาร
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล
กฏหมายท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการดำเนินงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามเเละประเมินผล
รายงานบริการสาธารณะ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายนายกเทศมนตรี
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กิจการสภา
รายงานการประชุม
กำหนดสมัยประชุม
ประกาศเปิดประชุม
ประกาศรายงานการประชุม
หนังสือเรียกประชุม
ประกาศเรียกประชุม
แจ้งนัดประชุม
กฏหมายเกี่ยวกับงานสภา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
มาตราการป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ฐานข้อมูลคนพิการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 7)
ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์็ (ดู : 12)
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  (ดู : 6)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 68)
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 (ดู : 2)
การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๕ การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่อื่นๆ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (ดู : 8)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว่าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตรและรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ซอยเกษมสุข10 หมู่12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 25)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก กว่าง4.00 เมตร ยาว 0.15 เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร ซอยสุขสำราญ1 ม.13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 38)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 97)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีดเสริมเหล็ก ถ.เกษมสุข(ช่วงที่ 2) (ดู : 86)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔) (ดู : 133)
ประราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  (ดู : 175)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร และรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 75 เมตร ซ.เกษมสุข 10 ม.12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 18)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 24)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู : 22)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 75 เมตร ซอยเกษมสุข 10 หมู่ 12 (ดู : 23)
กำหนดราคากลางโครงจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 23)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว85 เมตร หนา 0.15 เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 170เมตร ซ.สุขสำราญ1 ม.13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร (ดู : 64)
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อ) (ดู : 58)
โครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.10-4.80 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตรฯ บริเวณซอยพัฒนาคม 1 (ดู : 79)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัอแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่2) (ดู : 68)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤตจัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสมัญประจำปี สมัยสามัญที่ 4/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รับโอนผู้มาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 9)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกมาบอำมฤต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
  เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 
โทรศัพท์ : 077-656289 , 077-656290
โทรสาร : 077-656289 ต่อ 105
E-mail Address : admin@mapammarit.go.th / saraban@mapammarit.go.th
 
   Copyright © 2019. www.mapammarit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs