Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 :: www.mapammarit.go.th ::  
 
นายวีระชัย เตือนวีระเดช
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต
090-109-6562
 
นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
(082-995-3961)
ตารางงานผู้บริหาร
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
รายงานการประชุมผู้บริหาร
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล
กฏหมายท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการดำเนินงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามเเละประเมินผล
รายงานบริการสาธารณะ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายนายกเทศมนตรี
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กิจการสภา
รายงานการประชุม
กำหนดสมัยประชุม
ประกาศเปิดประชุม
ประกาศรายงานการประชุม
หนังสือเรียกประชุม
ประกาศเรียกประชุม
แจ้งนัดประชุม
กฏหมายเกี่ยวกับงานสภา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
มาตราการป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ฐานข้อมูลคนพิการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 3)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 1)
โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (ดู : 3)
การกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 26)
งดจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 14)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 31)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีดเสริมเหล็ก ถ.เกษมสุข(ช่วงที่ 2) (ดู : 27)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔) (ดู : 58)
ประราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  (ดู : 93)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า(ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (ดู : 117)
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนศาลเจ้า(ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๑ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร (ดู : 177)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง 0.50เมตร ลิ๊ก ๑0.70เมตร ยาว 700 เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 135)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50-4.80 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร บริเวณซอยพัฒนาคม 1 (ดู : 1)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 18)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-6102 โดยเฉพาะเจาะจง  (ดู : 20)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีดเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข(ช่วงที่2)ฯ (ดู : 23)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อ) (ดู : 11)
โครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.10-4.80 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตรฯ บริเวณซอยพัฒนาคม 1 (ดู : 5)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัอแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมสุข (ช่วงที่2) (ดู : 23)
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายนำ คอร.ขนาด0.60X1.00 เมตร ถ.วงศ์วานิช ช่วงที่ 2 ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร (ดู : 65)
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งน้ำใส ๖ (ดู : 78)
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ี ชพ.ถ.0002 ซ.ทุ่งน้ำใส 2 (ดู : 93)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  (ดู : 51)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 146)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) (ดู : 112)
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 146)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกมาบอำมฤต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
  เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 
โทรศัพท์ : 077-656289 , 077-656290
โทรสาร : 077-656289 ต่อ 105
E-mail Address : admin@mapammarit.go.th / saraban@mapammarit.go.th
 
   Copyright © 2019. www.mapammarit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs