Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 :: www.mapammarit.go.th ::  
 
นายวีระชัย เตือนวีระเดช
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต
090-109-6562
 
นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
(082-995-3961)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามเเละประเมินผล
รายงานบริการสาธารณะ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายนายกเทศมนตรี
กิจการสภา
รายงานการประชุม
กำหนดสมัยประชุม
ประกาศเปิดประชุม
ประกาศรายงานการประชุม
หนังสือเรียกประชุม
ประกาศเรียกประชุม
หนังสือเชิญประชุม
กฏหมายเกี่ยวกับงานสภา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
ฐานข้อมูลคนพิการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
E-Service
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 4) 20 ม.ค. 2565
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปีที่1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 2) 19 ม.ค. 2565
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ดู : 9) 13 ม.ค. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิงปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (ดู : 9) 7 ม.ค. 2565
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ดู : 7) 5 ม.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม (ดู : 5) 5 ม.ค. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 6) 29 ธ.ค. 2564
ลดค่าธรรมเนียมการขายของในตลาดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 9) 28 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 11) 27 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 (ดู : 8) 27 ธ.ค. 2564
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 (ดู : 14) 24 ธ.ค. 2564
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (ดู : 16) 24 ธ.ค. 2564
ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ ภายในและภายนอกองค์กร ประจำปี 2564 (ดู : 4) 23 ธ.ค. 2564
การลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 17) 15 ธ.ค. 2564
งดจัดงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ดู : 13) 14 ธ.ค. 2564
ขอให้ผู้จำหน่ายสินค้าออกจากเขตทางบริเวณจุดก่อสร้างท่อระบายน้ำและเชิงสะพานทางข้ามทางรถไฟ (สะพานเกือกม้า) (ดู : 18) 8 ธ.ค. 2564
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 20) 3 ธ.ค. 2564
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายของในตลาดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 22) 2 ธ.ค. 2564
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 15) 1 ธ.ค. 2564
โครงการ "เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" (ดู : 17) 1 ธ.ค. 2564
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 (ดู : 19) 1 ธ.ค. 2564
การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 16) 25 พ.ย. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 18) 17 พ.ย. 2564
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 19) 15 พ.ย. 2564
รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 21) 12 พ.ย. 2564
การยื่นคำร้องขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 15) 10 พ.ย. 2564
การยื่นคำร้องขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 19) 10 พ.ย. 2564
การยื่นคำร้องขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 17) 10 พ.ย. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 22) 8 พ.ย. 2564
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 22) 8 พ.ย. 2564
งดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 20) 4 พ.ย. 2564
รายชื่อขอรับสิทธฺืเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 14) 1 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4(เดือน กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564) (ดู : 21) 20 ต.ค. 2564
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (ดู : 36) 20 ต.ค. 2564
ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 22) 20 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3(เดือน เมษายน 2564-มิถุนายน 2564) (ดู : 20) 19 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 33) 15 ต.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในด้านการเดินทางเข้าจังหวัดชุมพร (ดู : 25) 8 ต.ค. 2564
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 34) 5 ต.ค. 2564
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 13) 4 ต.ค. 2564
การสำรวจข้อมูลที่ดินตและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 24) 1 ต.ค. 2564
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 30) 30 ก.ย. 2564
ช่องทางการร้องเรียน – ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม (ดู : 41) 29 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 33) 9 ก.ย. 2564
ค่าธรรมเนียมการขายของในตลาดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต และค่าธรรมเนียมการใช้บริการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต พ.ศ.2564(ฉบับที่ 5) (ดู : 43) 3 ก.ย. 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ที่ 162/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสืบทรัพย์สินผู้ค้างภาษี (ดู : 37) 3 ก.ย. 2564
ค่าธรรมเนียมการขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 29) 1 ก.ย. 2564
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ (หากฝ่าฝืนต้องระวางโ?ษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ดู : 30) 27 ส.ค. 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 30) 27 ส.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564 (ดู : 32) 24 ส.ค. 2564
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 33) 24 ส.ค. 2564
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 29) 19 ส.ค. 2564
รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 30) 2 ส.ค. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปี 2563 (ดู : 36) 2 ส.ค. 2564
การมอบอำนาจอนุญาตให้ประชาชนในเขตเทศบาลเดินทางออกนอกพื้นที่ (ดู : 40) 21 ก.ค. 2564
การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 36) 20 ก.ค. 2564
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 31) 7 ก.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 39) 24 มิ.ย. 2564
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ดู : 114) 21 มิ.ย. 2564
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 40) 17 มิ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
  เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 
โทรศัพท์ : 077-656289 , 077-656290
โทรสาร : 077-656289 ต่อ 105
E-mail Address : admin@mapammarit.go.th / saraban@mapammarit.go.th
 
   Copyright © 2019. www.mapammarit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs