Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 :: www.mapammarit.go.th ::  
 
นายวีระชัย เตือนวีระเดช
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต
090-109-6562
 
นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
(082-995-3961)
ตารางงานผู้บริหาร
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
รายงานการประชุมผู้บริหาร
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล
กฏหมายท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการดำเนินงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามเเละประเมินผล
รายงานบริการสาธารณะ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายนายกเทศมนตรี
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กิจการสภา
รายงานการประชุม
กำหนดสมัยประชุม
ประกาศเปิดประชุม
ประกาศรายงานการประชุม
หนังสือเรียกประชุม
ประกาศเรียกประชุม
แจ้งนัดประชุม
กฏหมายเกี่ยวกับงานสภา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
มาตราการป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ฐานข้อมูลคนพิการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กำหนดให้สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤตเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย100% (ดู : 7) 14 ก.ย. 2565
รณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย100% (ดู : 9) 14 ก.ย. 2565
การจัดกิจกรรมพาณิชย์..ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ จังหวัดชุมพร (ดู : 6) 9 ก.ย. 2565
ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 9) 8 ก.ย. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 8) 31 ส.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 14) 4 ส.ค. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 15) 4 ส.ค. 2565
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 23) 20 ก.ค. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 41) 29 มิ.ย. 2565
แต่งตั้งพนักงานสำรวจตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 356) 14 มิ.ย. 2565
การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 26) 14 มิ.ย. 2565
แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 39) 8 มิ.ย. 2565
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 26) 8 มิ.ย. 2565
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1601/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชุมพร (ดู : 28) 6 มิ.ย. 2565
ให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ พ.ศ.2565 (ดู : 46) 23 พ.ค. 2565
การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 40) 10 พ.ค. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 30) 9 พ.ค. 2565
โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (ดู : 31) 5 พ.ค. 2565
การกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 56) 8 เม.ย. 2565
งดจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 40) 8 เม.ย. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 70) 28 มี.ค. 2565
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพืษสุนัขบ้าและทำหมันเปียกในสุนัขและแมว (ดู : 50) 21 มี.ค. 2565
ปิดการให้บริการงานทะเบียนราษฎรเป้นการชั่วคราว (ดู : 51) 7 มี.ค. 2565
การขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 69) 7 มี.ค. 2565
การสนับสนุนสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (ดู : 50) 4 มี.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนพกุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 54) 3 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) (ดู : 52) 28 ก.พ. 2565
ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัะญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 48) 28 ก.พ. 2565
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเขตเทศบาลฯ (ดู : 70) 10 ก.พ. 2565
ของดการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดนัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ในวันเสาร์ที่ 12 และวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 65) 10 ก.พ. 2565
ของดการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดสดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตั้งแต่วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 54) 10 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 74) 5 ก.พ. 2565
ขอให้ผู้จำหน่ายสินค้าออกจากเขตทางบริเวณจุดก่อสร้างขยายถนนพร้อมรางระบายน้ำและเชิงสะพานทางข้ามทางรถไฟ (สะพานเกือกม้า) (ดู : 75) 1 ก.พ. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 63) 20 ม.ค. 2565
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปีที่1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 63) 19 ม.ค. 2565
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ดู : 87) 13 ม.ค. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิงปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (ดู : 81) 7 ม.ค. 2565
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ดู : 81) 5 ม.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม (ดู : 66) 5 ม.ค. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 64) 29 ธ.ค. 2564
ลดค่าธรรมเนียมการขายของในตลาดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 66) 28 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 71) 27 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 (ดู : 63) 27 ธ.ค. 2564
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 (ดู : 71) 24 ธ.ค. 2564
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (ดู : 96) 24 ธ.ค. 2564
ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ ภายในและภายนอกองค์กร ประจำปี 2564 (ดู : 74) 23 ธ.ค. 2564
การลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 103) 15 ธ.ค. 2564
งดจัดงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ดู : 68) 14 ธ.ค. 2564
ขอให้ผู้จำหน่ายสินค้าออกจากเขตทางบริเวณจุดก่อสร้างท่อระบายน้ำและเชิงสะพานทางข้ามทางรถไฟ (สะพานเกือกม้า) (ดู : 84) 8 ธ.ค. 2564
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 84) 3 ธ.ค. 2564
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายของในตลาดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 96) 2 ธ.ค. 2564
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 82) 1 ธ.ค. 2564
โครงการ "เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" (ดู : 79) 1 ธ.ค. 2564
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 (ดู : 82) 1 ธ.ค. 2564
การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 73) 25 พ.ย. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 82) 17 พ.ย. 2564
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 83) 15 พ.ย. 2564
รายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 94) 12 พ.ย. 2564
การยื่นคำร้องขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 73) 10 พ.ย. 2564
การยื่นคำร้องขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 76) 10 พ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
  เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 
โทรศัพท์ : 077-656289 , 077-656290
โทรสาร : 077-656289 ต่อ 105
E-mail Address : admin@mapammarit.go.th / saraban@mapammarit.go.th
 
   Copyright © 2019. www.mapammarit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs