Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 :: www.mapammarit.go.th ::  
 
นายวีระชัย เตือนวีระเดช
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต
090-109-6562
 
นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
(082-995-3961)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
รายงานการประชุม
กำหนดสมัยประชุม
ประกาศเปิดประชุม
ประกาศรายงานการประชุม
หนังสือเรียกประชุม
ประกาศเรียกประชุม
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปี 2563 (ดู : 6) 2 ส.ค. 2564
การมอบอำนาจอนุญาตให้ประชาชนในเขตเทศบาลเดินทางออกนอกพื้นที่ (ดู : 7) 21 ก.ค. 2564
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 8) 7 ก.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 9) 24 มิ.ย. 2564
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ดู : 87) 21 มิ.ย. 2564
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 14) 17 มิ.ย. 2564
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน (ดู : 12) 17 มิ.ย. 2564
ปิดถนน ๑ ช่องทาง บริเวณจุดทางข้ามรถไฟมาบอำมฤต (ดู : 11) 16 มิ.ย. 2564
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ดู : 14) 9 มิ.ย. 2564
นโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ว่าด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฎิบัติงานได้ (ดู : 12) 28 พ.ค. 2564
หลักเกณฑ์การให้ยืมวัสดุ อุปกรณ์ และการให้บริการของเทศบาล (ดู : 12) 28 พ.ค. 2564
การเปิดให้จำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดนัดเทสบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 13) 17 พ.ค. 2564
งดจัดงานบวงสรวงพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ดู : 16) 11 พ.ค. 2564
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี่ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 29) 27 เม.ย. 2564
ขอความร่วมมือท้องถิ่นทุกแห่งร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ เน้นปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัด (ดู : 21) 23 เม.ย. 2564
งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 28) 5 เม.ย. 2564
รับสมัครเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส (ดู : 25) 2 เม.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 5264 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 (ดู : 12) 31 มี.ค. 2564
รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 30) 25 มี.ค. 2564
รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 33) 25 มี.ค. 2564
รับลงทะเบียนเพื่อรับความเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ดู : 49) 25 มี.ค. 2564
เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 21) 18 มี.ค. 2564
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง (ดู : 29) 4 มี.ค. 2564
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลมาบอำมฤติ (ดู : 20) 3 ก.พ. 2564
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต (ดู : 32) 3 ก.พ. 2564
เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 49) 1 ก.พ. 2564
ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 3) 29 ม.ค. 2564
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 17) 29 ม.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 5264 (ดู : 11) 1 ธ.ค. 2563
การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น (ดู : 17) 13 พ.ย. 2563
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชุมพร (ดู : 25) 21 ต.ค. 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นๆในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 9) 15 มิ.ย. 2563
จดหมายข่าว กองคลัง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 7) 1 ม.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 8) 1 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 7) 19 เม.ย. 2562
การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 3) 20 ก.ค.
นโบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ว่าด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฎิบัติงานได้ (ดู : 5) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
  เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 
โทรศัพท์ : 077-656289 , 077-656290
โทรสาร : 077-656289 ต่อ 105
E-mail Address : admin@mapammarit.go.th
 
   Copyright © 2019. www.mapammarit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs