Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์การแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานการปฎิบัติงานประจำปี
กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนประชากร
     ประชากรในเขตเทศบาลฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3,948 คน เป็นชาย 1,923 คน เป็นหญิง 2,025 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,903 ครัวเรือน

การศึกษา ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
     1.สถานศึกษาระดับประถมศึกษา   จำนวน  1 แห่ง
          - โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต โดยมีครูผู้สอน 43 คน พนักงานราชการ 5 คน ลูกจ้างสอน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน นักการภารโรง 3 คน มีนักเรียน 1,209 คน
     2. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
          - โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา โดยมีครูผู้สอน 35 คน ครูจ้างสอน 3 คน พนักงานราชการ 20 คน นักการภารโรง 2 คน นักเรียน 683 คน
     3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำใส  มีครูพี่เลี้ยง 4 คน นักเรียน 71 คน
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำมฤต มีครูพี่เลี้ยง 5 คน นักเรียน 61 คน
     5. โรงเรียนอนุบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
          - โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข
     6. ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
          -  วัดมาบอำมฤต 1 แห่ง
          -  โบสถ์คริสตจักร 1 แห่ง
          -  มูลนิธิโรงเจพระแม่กวนอิม 1 แห่ง
          -  มูลนิธิมาบอำมฤต 1 แห่ง
          -  โรงธรรม 1 แห่ง
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น ส่วนประเพณีวัฒนธรรมเป็นแบบประสมประสานระหว่างไทย-จีน อาทิ งานสงกรานต์ แห่เทียนพรรษา ลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา เทศกาลกินเจ ฯลฯ

การสาธารณสุข
     โรงพยาบาลมาบอำมฤตเป็นโรงพยาบาลชุมชน มีเตียงผู้ป่วย 30 เตียง
     จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาล
พยาบาลเทคนิค
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
จำนวน  3 คน
จำนวน  3 คน
จำนวน  3 คน
จำนวน  24 คน
จำนวน  2 คน
จำนวน  145 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     เทศบาลตำบลมาบอำมฤต มีสถานีตำรวจที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล1 แห่ง สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านอำมฤต ซึ่งให้ความคุ้มครองดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลฯ และหมู่บ้าน คือ
          1. ตำบลดอนยาง  มี 16 หมู่บ้าน
          2. ตำบลปากคลอง  มี 7 หมู่บ้าน
          3. ตำบลเขาไชยราช  มี 11 หมู่บ้าน
     บุคลากรในการคุ้มครองดูแล ทั้งสิ้น 60 นาย แบ่งเป็น
          1. ระดับชั้นสัญญาบัตร  จำนวน 21 นาย
          2. ระดับชั้นประทวน   จำนวน 39 นาย
     พื้นที่กำกับดูแลของสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านมาบอำมฤตประกอบด้วย
          1. พื้นที่ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
          2. พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
          3. พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง
          4. พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช

การจัดการมูลฝอย
          เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ ซึ่งจะใช้ภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นแบบพลาสติกชนิดมีฝาปิด วางไว้ตามจุดต่างฯ เช่นริมถนน ตรอก ซอย และสถานที่ต่างๆ อย่างเพียงพอ การเก็บขนมูลฝอยใช้วิธี CURB SIDE COLLECTION โดยสามารถเก็บขนมูลฝอยได้อย่างทั่วถึงการกำจัดขยะมูลฝอยนั้น เทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างระบบการกำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล คือ แบบเทกอง ในพื้นที่19 ไร่   ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
          -ปริมาณขยะที่สามารถเก็บได้  5 ตัน/วัน   
          -จำนวนเจ้าหน้าที่เก็บขยะ 10 คน
          -จำนวนรถขยะ 3 คัน

การอำนวยการความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
     หน่วยงานหลัก
          1.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประกอบด้วยพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 คน พนักงานวิทยุ 1 คน
          2.อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง ดังนี้
               -รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน
               -รถบรรทุกน้ำขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
          3.วิทยุสื่อสาร 17 เครื่อง


สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th
Powered By mapammarit.go.th