Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์การแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานการปฎิบัติงานประจำปี
กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ
          เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  มีลักษณะชุมชนเกษตรกึ่งเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกจะอยู่นอกเขตเทศบาล พืชที่ปลูกกันมากเช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียนฯลฯ สำหรับชุมชนตลาดจะประกอบอาชีพด้านการพาณิชย์ และมีการลงทุนในเชิงพาณิชย์ในบริเวณชุมชนเทศบาล

การเกษตรกรรม
     ประชากรส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน กาแฟ มีพื้นที่เกษตร ประมาณ 2,412 ไร่ โดยมีครัวเรือนภาคเกษตรกรรมจำนวน 1,050 ครัวเรือน รวมมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตรประมาณ 150 ล้านบาทต่อปี

การอุตสาหกรรม
     มีโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง จำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีประมาณ 200 คน

การพาณิชยกรรม
     มีอาคารร้านค้า จำนวน 247 แห่ง

สถาบันทางการเงิน
     รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง
          1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
          2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามาบอำมฤต
          3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมาบอำมฤต
          4. ธนาคารออมสิน สาขามาบอำมฤต
          5. ธนาคารกรุงไทย สาขามาบอำมฤต

การท่องเที่ยว
          1. มีพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ชุมชนบ้านมาบอำมฤต หมู่ที่1 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
          2. วัดมาบอำมฤต (รูปหล่อหลวงปู่เชื่อม) ตั้งอยู่ ม.13 ต.ดอนยาง อ.ดอนยาง จ.ชุมพร
          3. พระแม่กวนอิมมาบอำมฤต ตั้งอยู่ ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
         4. น้ำตกมาบอำมฤต(น้ำตกสีเสียด) ตั้งอยู่ ม.13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

การปศุสัตว์
     มีฟาร์มไก่จำนวน1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 หมู่บ้านมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร


สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th
Powered By mapammarit.go.th