Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์การแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานการปฎิบัติงานประจำปี
กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม
     เทศบาลตำบลมาบอำมฤต มีถนนลาดยางผ่านชุมชนที่สำคัญคือถนนทางหลวงหมายเลข 3253 (ปะทิว–มาบอำมฤต) บริเวณในเขตเทศบาลมีถนนลาดยางเป็นส่วนใหญ่ ระยะทางประมาณ 11.79 กิโลเมตร ถนนลูกรังระยะทางประมาณ 5.74 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 2.28 กิโลเมตร

ระบบคมนาคมสู่เส้นทางมาบอำมฤต
     ทางรถไฟสายใต้
          - กรุงเทพฯ- มาบอำมฤต 450 กิโลเมตร
          - หาดใหญ่- มาบอำมฤต 700 กิโลเมตร
          - ขบวนรถไฟสายใต้ที่จอดสถานีมาบอำมฤตทั้งรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ ยกเว้น ขบวนกันตรัง - กรุงเทพ
     ทางรถทัวร์ปรับอากาศ
          - กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย
          - กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต 450 กิโลเมตร
      รถทัวร์ปรับอากาศให้บริการวันละ 3 ประกอบด้วย
          เที่ยวไปขาออก
          - เที่ยวที่ 1 เวลาประมาณ 07.00 น.
          - เที่ยวที่ 2 เวลาประมาณ 11.00 น.
          - เที่ยวที่ 3 เวลาประมาณ 22.00 น.
          เที่ยวกลับขาเข้า
          - เที่ยวที่ 1 เวลาประมาณ 10.00 น.
          - เที่ยวที่ 2 เวลาประมาณ 14.00 น.
          - เที่ยวที่ 3 เวลาประมาณ 24.00 น.
     รถตู้ปรับอากาศ(ชุมพร – มาบอำมฤต)
          จากมาบอำมฤต เที่ยวแรก 06.00 น.- เที่ยวสุดท้า 16.00 น.
          จากชุมพร-มาบอำมฤต เที่ยวแรก 07.00 น.- เที่ยวสุดท้าย 17.00 น.

การไฟฟ้า
     มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,700 ครัวเรือน

การประปา
     มีประปาภูมิภาค 1 แห่ง(รับผิดชอบโดยการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดชุมพร)
     มีน้ำประปาใช้ จำนวน 1,072 ครัวเรือน
     ไม่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 831 ครัวเรือน
*** เฉลี่ยประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำประปาวันละ 400,000 ลิตร

การสื่อสารและโทรคมนาคม
     - มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
     - มีโทรศัพท์ใช้ จำนวน 700 ครัวเรือน และใช้บริการอินเทอร์เน๊ต จำนวน 200 ครัวเรือน

การใช้ที่ดินในปัจจุบัน
     พื้นส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม (3,364.75) 2,412 ไร่
     พื้นที่พักอาศัย 540 ไร่
     พื้นที่พาณิชยกรรม 50 ไร่
     พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 44 ไร่ 
     พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 140. ไร่ 
     พื้นที่สาธารณะ/นันทนาการ 18 ไร่ 
     พื้นที่ว่าง/พื้นที่สาธารณะ 766 ไร่

ทรัพยากรน้ำ
     ในเขตเทศบาลฯ มีห้วยสาธารณะเล็ก ๆ จำนวน 3 แห่ง คือ
          - ห้วยพรุตาอ่อน
          - ห้วยพรุหญ้าอ่อน
          - ห้วยเตย

ทรัพยากรป่าไม้
     สำหรับพื้นที่ป่าที่มีอยู่ก็มีลักษณะไม่สมบูรณ์มากนัก ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ป่าดังต่อไปนี้
          - พื้นที่ป่าหุบเขาข้าวสาร
          - พื้นที่ป่าพรุตาอ่อน

สภาพสิ่งแวดล้อม
     ภายในเขตเทศบาลฯ โดยทั่วไปคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีปัญหาการจัดการกำจัดน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนและโรงงาน ทั้งนี้เพราะได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสมโดยวิธีการทางธรรมชาติ


สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th
Powered By mapammarit.go.th