Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์การแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานการปฎิบัติงานประจำปี
กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อํานาจหนาที่ของเทศบาล
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๕๐ (๒) มาตรา ๕๑ (๘))
          (๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
          (๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
          (๔) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))
          (๕) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑))
          (๖) การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสง สว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๕๑ (๗))

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           (๑) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ มาตรา ๕๐ (๔))
           (๒) การจัดการศึกษา ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (มาตรา ๑๖ (๙) มาตรา ๕๐ (๖))
           (๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  (มาตรา ๑๖ (๑๓))
           (๔) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา๑๖(๑๔))                                                                  
           (๕) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))    
           (๖) การสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
                (มาตรา ๕๑(๗) มาตรา ๑๖ (๑๐))
           (๗) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา ๕๑ (๔) มาตรา ๑๖ (๒๐))

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน มาตรา ๕๐ (๑))                                                 
           (๒) การรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๕๐ (๑))
           (๓) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐ (๔))
           (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑ (๖))
           (๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๑๒))                        
           (๖) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                 (มาตรา ๑๖ (๑๗))                                                                              
           (๗) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
                 (มาตรา ๑๖ (๒๓))                                                                                                                     
           (๘) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙))                                                                        
           (๙) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                 (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยการและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          (๑) บำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕))
          (๒) จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์  (มาตรา ๕๑ (๒))
          (๓) จัดให้มีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือและท่าข้ามและที่จอดรถ  (มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๕๑ (๓))
          (๔) เทศพาณิชย์(มาตรา ๕๑ (๙))
          (๕) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
          (๖) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑))                                                                                 
          (๗) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 
                                                                                                                     
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          (๑) การจัดการ การบำรุงและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๕๑ (๒๔))
          (๒) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  (มาตรา ๑๖ (๑๘))
          (๓) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗))

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           (๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๕๐ (๘))
 
๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           (๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา ๑๖ (๑๕))
           (๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา ๑๖ (๑๖))


 

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th
Powered By mapammarit.go.th