Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์การแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานการปฎิบัติงานประจำปี
กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนามาบอำมฤตเป็นเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วย ๖ แนวทางการพัฒนา
     ๑.๑ แนวทางการพัฒนาเป็นเมืองสุขภาพ
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนาเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย
     ๑.๓ แนวทางการพัฒนาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
     ๑.๔ แนวทางการพัฒนาเป็นเมืองครอบครัวเข้มแข็ง
     ๑.๕ แนวทางการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี
     ๑.๖ แนวทางการพัฒนาเป็นเมืองพื้นที่สร้างสรรค์

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ๑ แนวทางการพัฒนา
     ๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๑ แนวทางการพัฒนา
     ๓.๑ แนวทางการพัฒนาระบบตลาดและสินค้าเกษตร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมวิถีพอเพียง ประกอบด้วย ๑ แนวทางการพัฒนา
     ๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมวิถีพอเพียง


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
มาบอำมฤตเมืองน่าอยู่  ประตูสู่ด้ามขวานทอง
ภารกิจ/พันธกิจหลักในการพัฒนา(Development of Mission )
     1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานในครอบคลุมอย่างครบวงจร
     2.พัฒนาระบบการเมืองการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ บุคลกรในองค์กรต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ และความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังความสามารถถึงขึ้นสูงสุด
     3.ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง รักษา อย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
     4.ระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบต้องได้รับการพัฒนา
     5.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
     6.เน้นการพัฒนา ส่งเสริม บริหารจัดการด้านสาธารณสุข
     7.ส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพ และระบบเศรษฐกิจชุมชน
     8.มั่งมั่นเมืองหน้าอยู่ ควบคู่ระบบคุณธรรม
     9.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th
Powered By mapammarit.go.th