Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์การแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานการปฎิบัติงานประจำปี
กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

องค์การแห่งการเรียนรู้
 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  องค์การแห่งการเรียนรู้ 
                    องค์การเรียนรู้ (Learning Organization)  เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์การ (Leadership)  และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์การ (Team Learning)  เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์  และทักษะร่วมกัน  และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
                    การมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะทำให้องค์การและบุคลากร  มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม (Team working)  สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง  เปิดโอกาสให้ทีมทำงานและมีการให้อำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment)  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative)  และการสร้างนวัตกรรม (Innovation)  ซึ่งจะทำให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง  พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน 
แผนพัฒนาองค์ความรู้  เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
การจัดการความรู้  (Knowledge Management  :  KM)
ความหมายของ  “การจัดการความรู้”  (Knowledge Management  :  KM)
                   การจัดการความรู้  หรือ KM  ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า  (Knowledge Management  :  KM)  คือ  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร  มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.) 
                   KM  ไม่ใช่เป้าหมาย  แต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการสร้าง  รวบรวม  จัดระบบ  เผยแพร่  ถ่ายโอนความรู้ที่เป้ประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน  สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ทันเหตุการณ์  จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  พันธกิจขององค์กร  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  Organization)
ความหมายและรูปแบบของความรู้
                   ความรู้  คือ  สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา  เล่าเรียน  การค้นคว้า  หรือประสบการณ์  รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ  หรือ  สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์                             สิ่งที่ได้รับ  มาจากการได้ยิน  ได้ฟัง  การคิด  หรือกาปฏิบัติ  องค์วิชาในแต่ละสาขา  (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
                   รูปแบบของความรู้  มี  2  ประเภท  คือ
 1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit  Knowledge)  เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม  ถ่ายทอดได้  โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ  เช่น  การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  ทฤษฎี  คู่มือต่าง ๆ  เอกสาร  กฎระเบียบ  วิธีการปฏิบัติงาน  สื่อต่าง ๆ  เช่น  VCD  DVD  intranet  เทป  เป็นต้น  และบางครั้งเรียกว่า  ความรู้แบบรูปธรรม 
  ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน  (Tacit  Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ  ของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด  หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่น  ทักษะในการทำงาน  งานฝีมือ  ประสบการณ์  แนวความคิด  บางครั้งจึงเรียนว่า  ความรู้แบบนามธรรม
การกำหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้
                   ก่อนที่จะมีการจักการความรู้  หรือทำ  KM  จะต้องมีการกำหนดขอบเขต  และเป้าหมาย  KM  ก่อนซึ่งขอบเขต  KM  เป็นหัวเรื่องกว้าง ๆ  ของความรู้ที่จำเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  ซึ่งต้องการจะนำมากำหนดเป้าหมาย  KM  ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถในแนวทางในการกำหนดขอบเขตและเป้าหมาย  KM  เพื่อจัดทำแผนการจัดความรู้ขององค์กร  ได้  4  แนวทาง  คือ
                    แนวทางที่  1  เป็นความรู้ที่จำเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ของ                                องค์กร
                    แนวทางที่  2  เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า  ประสบการณ์ความรู้ที่                                                สั่งสมมา
                    แนวทางที่  3  เป็นปัญหาที่องค์กรประสบอยู่  และสามารถนำ  KM  มาช่วยได้
                    แนวทางที่  4  เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่  1 , 2  หรือ  3  หรือจะเป็นแนวทางอื่นที่                            องค์กรเห็นว่าเหมาะสม
แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM 
                   การตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM  อาจใช้แนวทางต่อไปนี้  มาช่วยในการตัดสินใจว่า  ขอบเขต  KM  ใดที่องค์กรจะคัดเลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์กร  เช่น
 • ความสอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับของหน่วยงานตนเอง
  ทำให้เกิดการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน  หรือเป็นรูปธรรม
  มีโอกาสทำได้สำเร็จสูง  (โดยพิจารณาจากความพร้อมด้านคน  งบประมาณ  เทคโนโลยี  วัฒนธรรมองค์กร  ระยะเวลาดำเนิน  ฯลฯ)
  เป็นเรื่องที่ต้องทำ  คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ทำ
  เป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน
  เป็นความรู้ที่ต้องนำมาจัดการอย่างเร่งด่วน
  แนวทางอื่น ๆ  ที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม
กระบวนการจัดการความรู้  และกระบวนการบริหารหารเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้
                   กระบวนการจัดการความรู้  ตามที่สำนักงาน  ก.พ.ร.  และสถานบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เสนอให้ส่วนราชการนำมาจัดทำแผนการจัดการความรู้  และสอดคล้องกับขอบเขตและเป้าหมาย  KM  ขององค์กรมี  2  แนวคิด  คือ
 1. แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge  Management  Process)
  แนวคิดเรื่องกระบานการบริหารหารเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Process)
แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge  Management  Process)
                   เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร  ประกอบด้วย  7  ขั้นตอน  ดังนี้
 1. การบ่งชี้ความรู้  คือ  การค้นหาและระบุให้ได้ว่า  การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์พันธกิจ  ขององค์กร  และคนองค์กรจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง  ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ในรูปแบบใด  ฐานความรู้  หนังสือเวียน  หรือในตัวบุคคล  และอยู่ที่ใครบ้าง  เป็นต้น
 1. การสร้างและแสวงหาความรู้  โดยการสร้างความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อองค์กร  การแสวงหา
ความรู้จากภายนอกองค์กร  (องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการเป็นพิเศษ)  การรักษาความรู้เก่าที่มีอยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  ตลอดจนการกำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ง  เป็นต้น
 1. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  คือ  การวางโครงสร้างความรู้ในองค์กรเพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
 1. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  คือ  การปรับปรุงเอกสาร  โปรแกรมการจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นมาตรฐาน  โดยใช้รูปแบบและเนื้อหาเดียวกัน  และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
 1. การเข้าถึงความรู้  คือ  การกำหนดรูปแบบและวิธีการที่จะทำให้คนในองค์กร  สามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การฝึกอบรม  การทำหนังสือเวียน  การจัดทำ  Website  Web  Board เป็นต้น
 1. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ  การที่คนในองค์กรนำความรู้ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนกัน 
ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้  เช่น  เอกสาร  ฐานความรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  Intranet  หรือรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้  เช่น  การจัดทีมข้ามสายงาน  การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม  การจัดชุมชน              แห่งการเรียนรู้  การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงาน  การสับเปลี่ยนสายงาน  การยืมตัว  และการจัดเวทีความคิดเห็น  เป็นต้น
 1. การเรียนรู้  คือ  การที่คนในองค์กรนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูแบบและวิธีการต่าง ๆ  ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน  โดยมีการเรียนรู้และสร้างในวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร
 
 
 
แนวคิดเรื่องกระบานการบริหารหารเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Process)
                   เป็นกรอบแนวคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร  ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย  6  องค์ประกอบ  ดังนี้
 1. การเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กร  คือการเน้นให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการความรู้  การแก้ไขกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่น  การสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้โอกาสพนักงานแสดงความคิดเห็น  และการส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  เช่น  การประกาศนโยบายการจัดการความรู้ให้ทุกคนทราบ  เป็นต้น
 1. การสื่อสาร  เพื่อทำให้ทุกคนในองค์กรอยากให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ในองค์กร
โดยการเน้นทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน  และแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร  ผ่านช่องทางการสื่อการในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  จดหมายเวียน  E – Mail Intranet  เป็นต้น
 1. กระบวนการและเครื่องมือ  เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในองค์กร  และสามารถ
เข้าถึง  ค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย  สะดวก  รวดเร็วมากขึ้น  โดยเน้นการพิจารณาความเหมาะสมกับชนิดของความรู้  ลักษณะขนาดสถานที่ตั้งองค์กร  ลักษณะการทำงาน  วัฒนธรรมองค์กร  และทรัพยากรที่มีอยู่  เช่น  หากเป็นความรู้ที่เป็นเอกสาร  จับต้องได้  อาจใช้หนังสือเวียน  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้  แต่ถ้าหากเป็นความรู้ที่ต้องใช้ประสบการณ์  หรือใช้ประสาทสัมผัส  อาจใช้การสอนงานระหว่างทำงาน  หรือประสบการณ์โดยตรงเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้  เป็นต้น
 1. การฝึกอบรมและการเรียนรู้  เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการ
ของการจัดการความรู้  โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเกี่ยวกับการกำหนดเนื้อหา  กลุ่มเป้าหมาย  วิธีการ  และการประเมินผลการปรับปรุงการฝึกอบรม / การเรียนรู้  ซึ่งตัวอย่างหลักสูตร  ได้แก่  KM  Implementation  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (COP)  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้  IT  เป็นต้น
 1. การวัดผล  เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  และนำผลของ
การวัดมาปรับปรุงแผนการดำเนินการให้ดีขึ้น  ตลอดจนนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคคลทุกระดับให้เห็น  ประโยชน์ของการจัดการความรู้
 1. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ  โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องด้านความต้องการของบุคลากร  แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว  การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่  การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา
แผนการจัดการความรู้...กุญแจสู่ความสำเร็จในการจัดการความรู้ในองค์กร
                   แผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan)  เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย  (Desire  State)  ที่กำหนด
 
 
 
 
ขั้นตอนการจัดทำแผน  KM
(อ้างอิงจากคู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้  โดย  สำนักงาน  ก.พ.ร.  และสถานบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
 1. องค์กรจะต้องมีการกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้  หรือ  ขอบเขต  KM  (KM  Focus
Area)  และเป้าหมาย  KM  (Desire  State)  ที่องค์กรต้องการเลือกทำ  และต้องการจัดการความรู้ที่จำเป็นต้องมีในกระบวนงาน  (Work  Process)  เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
 1. เมื่อองค์กรได้ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของขอบเขต  KM  (KM  Focus  Area) 
และเป้าหมาย KM  (Desire  State)  แล้วให้หัวข้อเป้าหมาย  KM  ที่องค์กรต้องทำ  มาจัดทำแผนการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan)  โดยการจัดทำแผนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรที่ทำให้เป้าหมาย  KM  บรรลุผลสำเร็จโดยการประเมินองค์กรของตนเองก่อนจัดทำแผน  KM
 1. การประเมินองค์กรของตนเองเรื่องการจัดการความรู้  เป็นกระบวนการที่ทำให้ทราบถึง
ความพร้อม  (จุดอ่อน – จุดแข็ง / โอกาส – อุปสรรค)  ในเรื่องการจัดการความรู้  และนำผลการประเมินดังกล่าวม

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th
Powered By mapammarit.go.th