Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 :: www.mapammarit.go.th ::  
 
นายวีระชัย เตือนวีระเดช
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต
090-109-6562
 
นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
(082-995-3961)
ตารางงานผู้บริหาร
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 การบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วินัยและการรักษาวินัยของบุคลากร
กฏหมายท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
รายงานการดำเนินงาน
รายงานสถานะทางการคลัง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการจัดบริการสาธารณะ
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายนายกเทศมนตรี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจการสภา
รายงานการประชุม
กำหนดสมัยประชุม
ประกาศเปิดประชุม
ประกาศรายงานการประชุม
หนังสือเรียกประชุม
ประกาศเรียกประชุม
แจ้งนัดประชุม
กฏหมายเกี่ยวกับงานสภา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
มาตราการป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลคนพิการ
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สายตรงสำนักงาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
บัญชีราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 7)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 4)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำเดือนเมษายน 2566  (ดู : 10)
ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์​ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ดู : 7)
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลมาบอำมฤต พ.ศ.2566 (ดู : 9)
แจ้งให้ดำเนินการขนเครื่อนย้ายกระสอบใส่ทรายหรือดิน หรือแผ่นเหล็กหรือตะแกรงเหล็กทางขึ้นบ้านจากพื้นผิวจราจรของถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 13)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พัฒนาคม2 หมู่12 ถ.คอนกรีดเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 2)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤตและพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 166 ต้น (ดู : 20)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤตและพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 166 ต้น (ดู : 27)
ประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ถ.มาบอำมฤต-ถ้ำเขาคราม(ชพ.ถ.0004) ม.1 บ้านมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ 4,890.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  (ดู : 40)
ประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ถ.ทุ่งน้ำใส(ชพ.ถ.0002) ม.12 บ้านทุ่งน้ำใส ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 945.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ 5,670.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 39)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว่าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตรและรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ซอยเกษมสุข10 หมู่12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 64)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งน้ำใส(ชพ.ถ.0002)ม.12 บ้านทุ่งน้ำใส ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 945.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ 5,67.00 ตารางเมตร (ดู : 31)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาบอำมฤต-ถ้ำเขาคราม(ชพ.ถ.004)หมู่1 บ้านมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร กว้าง6.00เมตร ยาว815.00เมตร หนา0.15 เมตร รวมพื้นที่ 4890.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 23)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร และรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 75 เมตร ซ.เกษมสุข 10 ม.12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 56)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤตและพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 166 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 2)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พัฒนาคม2 หมู่12 ถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.20 เมตร  (ดู : 3)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ศิริวิโรจน์1 หมู่ 13 กว้าง 6 ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438 ตร.ม. (ดู : 5)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤตและพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 166 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างงาน(93.14.18.00) (ดู : 8)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดมาบอำมฤตและพระตำหนักศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร โคมไฟถนนนวัตกรรมไทย ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 166 ต้น (ดู : 34)
ประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ถ.มาบอำมฤต-ถ้ำเขาคราม(ชพ.ถ.0004) ม.1 บ้านมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ 4,890.00 ตารางเมตร (ดู : 36)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤตจัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสมัญประจำปี สมัยสามัญที่ 2/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 8)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) (ดู : 12)
รับสมัครสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 11)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการปฎิบัติงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร (ดู : 34)
รับโอนผู้มาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 49)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกมาบอำมฤต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลมาบอำมฤต คลิ๊กที่นี่
 
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
  เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 
โทรศัพท์ : 077-656289 , 077-656290
โทรสาร : 077-656289 ต่อ 105
E-mail Address : admin@mapammarit.go.th / saraban@mapammarit.go.th
 
   Copyright © 2019. www.mapammarit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs