Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 :: www.mapammarit.go.th ::  
 
นายวีระชัย เตือนวีระเดช
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต
090-109-6562
 
นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
(082-995-3961)
ตารางงานผู้บริหาร
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
รายงานการประชุมผู้บริหาร
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล
กฏหมายท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการดำเนินงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามเเละประเมินผล
รายงานบริการสาธารณะ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายนายกเทศมนตรี
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กิจการสภา
รายงานการประชุม
กำหนดสมัยประชุม
ประกาศเปิดประชุม
ประกาศรายงานการประชุม
หนังสือเรียกประชุม
ประกาศเรียกประชุม
แจ้งนัดประชุม
กฏหมายเกี่ยวกับงานสภา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
มาตราการป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ฐานข้อมูลคนพิการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้มอเพย์ (PromptPay) (ดู : 2) 7 ก.พ. 2566
การสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน) ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการเสริมพลังเคลือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 1) 7 ก.พ. 2566
ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ใชห้บริการด้วยระบบดิจิทัล(ฉบับที่ 2) (ดู : 5) 6 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประจำเดือนให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 1) 6 ก.พ. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลมาบอำมฤต พ.ศ.2566 (ดู : 4) 3 ก.พ. 2566
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 5) 3 ก.พ. 2566
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2566 – 2569 (ดู : 11) 27 ม.ค. 2566
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 13) 27 ม.ค. 2566
การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงอากาศหน้าแล้ง (ดู : 6) 26 ม.ค. 2566
ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว)) (ดู : 8) 19 ม.ค. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ (ดู : 8) 17 ม.ค. 2566
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ดู : 8) 13 ม.ค. 2566
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ดู : 6) 6 ม.ค. 2566
การยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีพ.ศ. 2566 (ดู : 3) 3 ม.ค. 2566
การยื่นคำขอรับ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 4) 3 ม.ค. 2566
การยื่นคำขอแจ้ง/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีพ.ศ. 2566 (ดู : 3) 3 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2566 (ดู : 11) 29 ธ.ค. 2565
ให้ผู้สูงอายุที่มีรายชื่อมาติดต่อขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 27) 20 ธ.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 17) 2 ธ.ค. 2565
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 21) 23 พ.ย. 2565
ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์็ (ดู : 23) 23 พ.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 17) 18 พ.ย. 2565
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 94) 16 พ.ย. 2565
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 (ดู : 14) 11 พ.ย. 2565
การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๕ การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่อื่นๆ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (ดู : 19) 7 พ.ย. 2565
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น (ดู : 19) 3 พ.ย. 2565
แบบแจงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง (ดู : 19) 1 พ.ย. 2565
ขอความร่วมมือประดิษฐ์กระทงโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ (ดู : 17) 21 ต.ค. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 23) 19 ต.ค. 2565
จดหมายข่าว " เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำเดือนกันยายน 2565 " (ดู : 23) 14 ต.ค. 2565
การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (ดู : 23) 10 ต.ค. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2565 (ดู : 23) 7 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 23) 3 ต.ค. 2565
การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ดู : 20) 3 ต.ค. 2565
จดหมายข่าว " เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำเดือนสิงหาคม 2565 " (ดู : 29) 15 ก.ย. 2565
กำหนดให้สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤตเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย100% (ดู : 30) 14 ก.ย. 2565
รณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย100% (ดู : 31) 14 ก.ย. 2565
การจัดกิจกรรมพาณิชย์..ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ จังหวัดชุมพร (ดู : 29) 9 ก.ย. 2565
ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 32) 8 ก.ย. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 32) 31 ส.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 35) 4 ส.ค. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 36) 4 ส.ค. 2565
จดหมายข่าว " เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 " (ดู : 27) 2 ส.ค. 2565
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 46) 20 ก.ค. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 66) 29 มิ.ย. 2565
แต่งตั้งพนักงานสำรวจตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 381) 14 มิ.ย. 2565
การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 49) 14 มิ.ย. 2565
แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 90) 8 มิ.ย. 2565
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 48) 8 มิ.ย. 2565
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1601/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชุมพร (ดู : 48) 6 มิ.ย. 2565
ให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ พ.ศ.2565 (ดู : 98) 23 พ.ค. 2565
การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 70) 10 พ.ค. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 52) 9 พ.ค. 2565
โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (ดู : 53) 5 พ.ค. 2565
การกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 74) 8 เม.ย. 2565
งดจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 61) 8 เม.ย. 2565
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 118) 28 มี.ค. 2565
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพืษสุนัขบ้าและทำหมันเปียกในสุนัขและแมว (ดู : 69) 21 มี.ค. 2565
ปิดการให้บริการงานทะเบียนราษฎรเป้นการชั่วคราว (ดู : 72) 7 มี.ค. 2565
การขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 118) 7 มี.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
  เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 
โทรศัพท์ : 077-656289 , 077-656290
โทรสาร : 077-656289 ต่อ 105
E-mail Address : admin@mapammarit.go.th / saraban@mapammarit.go.th
 
   Copyright © 2019. www.mapammarit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs