Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 :: www.mapammarit.go.th ::  
 
นายวีระชัย เตือนวีระเดช
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต
090-109-6562
 
นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
(082-995-3961)
ตารางงานผู้บริหาร
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
รายงานการประชุมผู้บริหาร
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล
กฏหมายท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการดำเนินงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามเเละประเมินผล
รายงานบริการสาธารณะ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายนายกเทศมนตรี
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กิจการสภา
รายงานการประชุม
กำหนดสมัยประชุม
ประกาศเปิดประชุม
ประกาศรายงานการประชุม
หนังสือเรียกประชุม
ประกาศเรียกประชุม
แจ้งนัดประชุม
กฏหมายเกี่ยวกับงานสภา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
มาตราการป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ฐานข้อมูลคนพิการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ถ.มาบอำมฤต-ถ้ำเขาคราม(ชพ.ถ.0004) ม.1 บ้านมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ 4,890.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 16) 22 ธ.ค. 2565
ประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ถ.ทุ่งน้ำใส(ชพ.ถ.0002) ม.12 บ้านทุ่งน้ำใส ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 945.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ 5,670.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 22) 22 ธ.ค. 2565
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว่าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตรและรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ซอยเกษมสุข10 หมู่12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 45) 22 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก กว่าง4.00 เมตร ยาว 0.15 เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร ซอยสุขสำราญ1 ม.13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 55) 21 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 133) 27 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีดเสริมเหล็ก ถ.เกษมสุข(ช่วงที่ 2) (ดู : 106) 8 มี.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔) (ดู : 163) 7 ม.ค. 2565
ประราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 205) 13 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลเจ้า(ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (ดู : 220) 21 เม.ย. 2564
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนศาลเจ้า(ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๑ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร (ดู : 266) 19 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง 0.50เมตร ลิ๊ก ๑0.70เมตร ยาว 700 เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 233) 2 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลีก 0.70 เมตร ยาว 700 เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 201) 21 ต.ค. 2563
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่๑(เดือนกรกฎาคม2562-กันยายน2563) (ดู : 173) 8 ต.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลีก 0.70 เมตร ยาว 700 เมตร ถนนตำหนักหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 185) 7 ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยพัฒนาคม ๑ หมู่ที่ ๑ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐-๙.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๐ ตารางเมตร (ดู : 163) 19 ส.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 158) 7 ส.ค. 2563
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (ดู : 178) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่๑(เดือนมกราคม 2562-มีนาคม2563) (ดู : 147) 7 เม.ย. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
  เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 
โทรศัพท์ : 077-656289 , 077-656290
โทรสาร : 077-656289 ต่อ 105
E-mail Address : admin@mapammarit.go.th / saraban@mapammarit.go.th
 
   Copyright © 2019. www.mapammarit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs