เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 :: www.mapammarit.go.th ::

นายวีระชัย เตือนวีระเดช

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

090-1096562

นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

082-995-3961

  • วิสัยทัศน์

    มาบอำมฤตเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวนวัตวิถี ผู้คนสุขภาพดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

ข่าวสารชาวทต. มาบอำมฤต

กิจกรรมชาวทต. มาบอำมฤต

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
8 สิงหาคม 2566

พี่น้อง ทต. มาบอำมฤต เราดูแล

3
หมู่
1,029
ประชากร
7.88
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)